โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)

Wadbangli (Wuthiphanwittaya) School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ได้มาตรฐานการศึกษา

นางสุวรรณา เจริญภักดี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

ข้อมูลสารสนเทศ

แบบสำรวจความพึงพอใจ ..?

เนื้อหาบนเว็บไซด์
 

ประชาสัมพันธ์

  • ♦ ข่าว สพป. รบ1

เว็บลิ้งค์

วีดีโอ YouTube